Domov

Špecializované zariadenie v Trnave

Ľ. Podjavorinskej 36, Trnava 917 01

 tl_files/ovzp/specializovanezariadeniett/szvtt.jpg


Zariadenie poskytuje sociálnu službu :

1. špecializované zariadenie (ŠZ)   

2. služba včasnej intervencie (SVI)

 

1. SLUŽBA ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA

je poskytovaná podľa §39 Zákona 448/2008 o sociálnych službách:

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy  č. 3 zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je, napr. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota.

 

 Služba je  určená pre deti s poruchou autistického spektra alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami vo veku 3 – 7 rokov.

Forma poskytovania služby: ambulantná forma (v zariadení)

Kapacita zariadenia pre deti: 10 detí

Poskytujeme:

●      sociálne poradenstvo,

●      sociálna rehabilitácia,

●      výchova,

●      stravovanie.

 

Zabezpečujeme:

●      výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť,

●      rozvoj motorických a pracovných zručností.

 

Ponúkame:

●      výchovno-vzdelávacie aktivity s využitím TEACCH programu a ABA terapie,

●      muzikoterapia, arteterapia, snoezelen, relaxačné a pohybové aktivity,

●      psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov.

 

Ciele špecializovaného zariadenia:

Nácvik sociálneho správania a komunikácie, odstraňovanie nežiaduceho správania u detí, zlepšenie sebaobsluhy, rozvoj grafomotoriky a príprava pre predškolákov, nácvik pre životné situácie potrebné k lepšiemu začleneniu dieťaťa a rodiny do bežného života, podpora rodičov pri zvláštnych záťažových situáciách s dieťaťom.

 

Doba prevádzky: 8:00 – 16:00 hod.

 

2. SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

je poskytovaná podľa§ 33 Zákona 448/2008 o sociálnych službách:

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do 7 rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Poslaním služby včasnej intervencie je podpora dieťaťa raného veku do 7. roku života  a podpora rodiny tohto dieťaťa, podporiť samostatnosť a nezávislosť rodiny.

 

 Ciele včasnej intervencie:

●      podpora integrácie rodiny do spoločnosti a posilnenie jej kompetencií a sebestačnosti,

●      stimulovanie vývinových možností dieťaťa (psychomotorický vývin, vývin komunikácie, vývin motoriky).

 

Včasná intervencia je určená:

●      deťom s postihnutím raného veku mentálneho znevýhodnenia a viacnásobného znevýhodnenia a deťom s oneskoreným vývinom,

●      rodine, súrodencom a ostatným členom žijúcim v spoločnom prostredí s dieťaťom s postihnutím.

 

Poskytujeme:

●      diagnostiku, špecializované sociálne poradenstvo,

●      psychologické a špeciálno-pedagogické odborné poradenstvo,

●      fyzioterapiu, stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa,

●      sociálnu rehabilitáciu (nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácviku používania kompenzačnej pomôcky, sociálna komunikácia, kontakt s prostredím),

●      komunitnú rehabilitáciu.

 

Forma poskytovania služby:

  • terénna forma (v rodine a v prirodzenom prostredí dieťaťa),
  • ambulantná forma  (v zariadení).

 

Doba prevádzky: 7:00 – 15:00 hod.

Služba včasnej intervencie je bezplatná.